วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี
22 ก.พ. 2558

วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปีจัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบตุุมโรค โทร 0 2590 3177