แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า ปรับปรุงปี 2559
10 ธ.ค. 2559


จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบตุุมโรค โทร 0 2590 3177

เอกสารแนบ

Rabies_Leaflet59-Pink