การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
22 ส.ค. 2559

ความสำคัญของการตรวจยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคนตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกต้องดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ภายใต้ภารกิจร่วมระหว่างกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ร่วมกัน คือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าแบบยั่งยืน สำหรับกิจกรรมการดำเนินงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่สำคัญเพื่อประกอบการประเมินว่าประเทศไทยปลอดโรคนี้ คือ 

  1. ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยพิษสุนัขบ้า
  2. ผู้ป่วยทุกรายที่สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุต้องได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 0 2590 3177

เอกสารแนบ

Rabies_Human_LAB