โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้า
30 พ.ย. 2542

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งสาเหตุอาการ การป้องกันโรค ที่จำเป็นสำหรับประชาชนจัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบตุุมโรค โทร 0 2590 3177

เอกสารแนบ

Rabies_Poster_Blue