โปสเตอร์-ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
21 ส.ค. 2559


จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบตุุมโรค โทร 0 2590 3177