ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
22 ก.พ. 2558

ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประทศภายในปี2536 (ค.ศ.2020) จัดทำโดย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปกฺบัติงานร่่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อให้ประเทศไทยสามารถประกาศเป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ในปี 2563