ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า
27 พ.ค. 2557

ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า” ซึ่งเป็นเอกสารวิชาการที่ได้ระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่จำเป็น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือเทคนิคในการขับเคลื่อนงาน เพื่อเสริมสร้างให้ทุกหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอที่จะนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้หน่วยงานเครือข่ายจัดทำแผนงานการขับเคลื่อนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าระดับพื้นที่ (Rabies Action Plan) จัดการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ และสามารถถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติงานเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ อันจะช่วยให้การเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


สามารถ Download เอกสารได้ 2 ช่องทาง คือ
1) "เอกสารแนบ"
2) ใช้ Smartphone อ่านที่ QR Code ได้เลย