คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า - ฉบับปรับปรุง 2558
30 พ.ย. 2542

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่สำคัญ คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์นำโรคส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียเป็นสุนัข ผู้เสียชีวิตมักอยู่ในพื้นที่ที่ยากจนและด้อยพัฒนา องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ให้ความสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า โดยกำหนดเป้าหมายที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

ในการนี้ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่รวมถึงการประเมินจัดระดับความเสี่ยงของพื้นที่และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าเล่มนี้ได้พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งสาธารณสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสู่การประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป