แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า และคำถามที่พบบ่อย (ปรับปรุง 2559)
30 พ.ย. 2542

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่มีความรุนแรงมาก ผู้มีอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย ดังนั้นการป้องกันรักษาผู้สัมผัสโรคจึงมีความสำคัญอย่างมาก ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ทันเวลา แนะนำให้มีไว้ประจำทุกสถานบริการ 

สามารถเบิกได้จาก...สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง

               ท่านสามาร Scan QR Code เพื่อ Download CPG ได้