หนังสือกรมปศุสัตว์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
08 พ.ค. 2560