หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
08 พ.ค. 2560