หนังสือกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
05 ธ.ค. 2560

ตามที่กรมปศุสัตว์ส่งหนังสือ ที่ กษ 0610.06/33416 เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ การส่งตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว เพื่อหาเชื้อพิษสุนัขบ้า 
ประกอบการตรวจประเมินเพื่อรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย


ดังนั้น กรมควบคุมโรค จึงจัดทำหนังสือที่ สธ 0422.5/ว2974 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เพื่อขอความร่วมมือจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ให้ความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้

1. สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำเนินงานในพื้นที่เก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยสอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบัติ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. เฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลผู้สัมผัสโรคในพื้นที่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังต่อไป  
3. ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรซึ่งสัมผัสโรคระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและประเมินเพื่อรับวัคซีน และอิมมูโนโกลบุลิน ตามแนวเวชปฏิบัติโดยเร็วที่สุด  
      

เอกสาร Download
1. หนังสือกรมควบคุมโรค สธ 0422.5/ว2974 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขอความร่วมมือให้การสนับสนุนทางวิชาการ
2. หนังสือกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0610.06/33416 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
เรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
3. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 หน้า
4. แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับสมบูรณ์