หนังสือนำส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 2561
27 ต.ค. 2560

หนังสือกรมควบคุมโรค ที่สธ 0422.5/ว 2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
เรื่อง ขอส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำเนาเรียน
สำเนาส่ง 
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง