ตอนที่ 15 : บทลงโทษ ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า
15 มิ.ย 2560
 
ฟังสารคดีวิทยุได้ตาม Link นี้...

https://youtu.be/fQiVkGqQkuk