ตอนที่ 14 : หน้าที่ของเจ้าของสุนัข ตาม พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า
15 มิ.ย 2560
ฟังสารคดีวิทยุได้ตาม Link นี้...

https://youtu.be/8eoYQkPvlOE