แบบฟอร์ม Rabies 1 ปี 2560
08 พ.ค. 2560

แบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis)
ระดับรพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม