แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ สสจ. (Rabies 2)
16 มี.ค. 2560

แบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis) 
ระดับ สสจ.

มาตรการลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า คือ ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้รับการฉีดวัคซีนครบตามแนวทางที่กำหนด ร้อยละ 100 เพื่อให้ทราบว่าผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนอย่างเหมาะสม จึงจัดทำแบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค พร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า มี 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

Rabies 1 สำหรับ รพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม  ใช้ในการลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาติดตาม
Rabies 2 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ใช้สรุปข้อมูลเป็นรายอำเภอ
Rabies 3 สำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ใช้สรุปข้อมูลเป็นรายจังหวัด

วิธีการรายงานข้อมูล

1. รพ.สต. / ทีม SRRT ที่ทำการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรค รายงานข้อมูลส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรวบรวมข้อมูลส่งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวบรวมข้อมูลและรายงานข้อมูลส่งมายังสำนักงานป้องกันควบคุมโรค
4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรครวบรวมข้อมูลและรายงานตามแบบฟอร์มสรุปรายงานผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
5. สำนักโรคติดต่อทั่วไปรวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยภาพรวม เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป  


ความถี่การรายงานข้อมูล : รายงานข้อมูลทุกเดือน  

สำหรับ รพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม Rabies 1 สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกวันที่ 20 ของเดือน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Rabies 2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ทุกวันที่ 23 ของเดือน
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต
Rabies 3 ให้สำนักโรคติดต่อทั่วไป ทุกวันที่ 25 ของเดือน

Download แบบฟอร์ม

Rabies 2 File MS Word หรือ File Pdfเอกสารแนบ

แบบฟอร์มRabies2