พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ.2557
22 ส.ค. 2559

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2557 
 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131, ตอน 87 ก , 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557, หน้า 4-13)
 
เป็นกฎหมายที่ทุกคนควรอ่าน จะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ต้องการปกป้อง คุ้มครองสัตว์เป็นหลัก  ในส่วนที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคจากสัตว์ก็ยังทำได้

สิ่งสำคัญที่ควรนำบทกำหนดโทษของกฎหมายนี้ไปใช้ คือ บทลงโทษที่ชัดเจน หากมีการทอดทิ้งสุนัข-สัตว์เลี้ยง ไม่ดูแลตามสมควร หรือ ทารุณกรรมสัตว์

จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบตุุมโรค โทร 0 2590 3177

เอกสารแนบ

Law_AnimalProtection-57