โรคพิษสุนัขบ้า : บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน
26 ก.ค. 2556

บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน อันได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี พ.ศ. 2563

 

understand it to defeat it

เอกสารแนบ

Rabies : MOU 6 หน่วยงาน