แบบฟอร์ม ร.36
30 พ.ย. 2542

แบบฟอร์ม ร.36 

ปรับปรุงให้มีการเก็บข้อมูลสิทธิการรักษาสถานบริการ และ ประเภทของสิทธิการรักษาเพื่อให้สถานบริการได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น ปรับปรุงแบบฟอร์มให้ถูกต้องปี 2559 ทำให้สามารถเก็บข้อมูลการรับวัคซีนแบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis) ได้เพิ่มขึ้น 

เอกสารแนบ

แบบฟอร์ม-ร.36-Update2559