แบบสอบสวนเฉพาะรายผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
01 เม.ย 2557

แบบสอบสวนเฉพาะรายผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
ใช้ในการสอบสวนการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย