วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันยนยน ของทุกปี
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก คือ วันที่ 28 กันยนยน ของทุกปี
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้าในคน
เนื้อหาเหมาะสมสำหรับบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ เกี่ยวกับความสำคัญและวิธีการเก็บตัวอย่างในคนเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรควรรู้ และเก็บได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า ปรับปรุงปี 2559
สาเหตุ อาการ ของโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันเมื่อถูกสุนัข หรือ แมว กัด-ข่วน คาถา 5 ย. เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไป อ่านเข้าใจง่าย