หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว2179 (24 ส.ค.2560) เรียน สคร/สปคม (Thailand Rabies Awards 2017)
หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว2179 (24 ส.ค.2560) เรียน สคร/สปคม (Thailand Rabies Awards 2017)
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0422.5/ว628 (28 ส.ค.2560) เรียน สสจ. (Thailand Rabies Awards 2017)
หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0422.5/ว628 (28 ส.ค.2560) เรียน สสจ. (Thailand Rabies Awards 2017)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/13003 (31 ก.ค.2560) (Thailand Rabies Awards 2017)
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/13003 (31 ก.ค.2560) (Thailand Rabies Awards 2017)
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 (Thailand Rabies Awards 2017)
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 (Thailand Rabies Awards 2017)
คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (Thailand Rabies Awards 2017)
คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น (Thailand Rabies Awards 2017)
เกณฑ์การประเมินผลงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (Thailand Rabies Awards 2017)
เกณฑ์การประเมินผลงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 (Thailand Rabies Awards 2017)
ขั้นตอนและระยะเวลาในการประกวดฯ (Thailand Rabies Awards 2017)
ขั้นตอนและระยะเวลาในการประกวดฯ (Thailand Rabies Awards 2017)