หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
หนังสือกรมปศุสัตว์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
หนังสือกรมปศุสัตว์ เรียน 1.ผู้ว่าราชการจังหวัด 2.ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 3.อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัคว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ครอบคลุมทุกจังหวัด พ.ศ.2560-2563)
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัคว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ครอบคลุมทุกจังหวัด พ.ศ.2560-2563)
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผวจ. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานฯ ของ อปท. (มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560) ปี 2560
เป็นหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งอำนาจหน้าที่ในการการจัดหาวัคซีนสำหรับสัตว์ด้วย