แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคฯ สำหรับ รพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม (Rabies 1)
เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis) สำหรับระดับรพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม
แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ สสจ. (Rabies 2)
แบบฟอร์มสำหรับ สสจ.รายงานผู้สัมผัสโรคแยกเป็นรายอำเภอของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ สคร. (Rabies 3)
แบบฟอร์มสำหรับ สคร. รายงานผู้สัมผัสโรคแยกเป็นรายจังหวัด ให้กับ สำนัโรคติดต่อทั่วไป