แนวทางการติดตามประเมินผล
แนวทางการติดตามประเมินผลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
ภาคผนวก 1 : มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ปี 2561
ภาคผนวก 1 : มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน
ภาคผนวก 2 : รายชื่อจังหวัดเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
การจัดแบ่งพื้นที่ตามระดับความเสี่ยงของโรคพิษสุนัขบ้า เป็นจังหวัดเสี่ยง (พื้นที่สีแดง), อำเภอเสี่ยง (พื้นที่สีเหลือง), พื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีฟ้า)
ภาคผนวก 3 : แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561
แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อมารับวัคซีนป้องกันโรคอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดนัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต