หนังสือนำส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ปี 2561
หนังสือกรมควบคุมโรค ที่สธ 0422.5/ว 2568 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอส่งแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำเนาเรียน สำเนาส่ง 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 2. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
หนังสือกรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561
กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้ 1. สนับสนุนทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำเนินงานในพื้นที่เก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยสอดคล้องตามแนวทางเวชปฏิบัติ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลผู้สัมผัสโรคในพื้นที่พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลแก่สำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังต่อไป 3. ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรซึ่งสัมผัสโรคระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและประเมินเพื่อรับวัคซีน และอิมมูโนโกลบุลิน ตามแนวเวชปฏิบัติโดยเร็วที่สุด