หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0422.5/ว72 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0422.5/ว72 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ
หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว348 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว348 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบตุมโรคทุกเขต และ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ
แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560
แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อมารับวัคซีนป้องกันโรคอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดนัด เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิต
แบบฟอร์ม Rabies 1 ปี 2560
แบบฟอร์มการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค (Post-Exposure prophylaxis) ระดับรพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม ความถี่การรายงานข้อมูล : รายงานข้อมูลทุกเดือน
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า : ปีงบประมาณ 2561
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง : โรคพิษสุนัขบ้า ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด เขต และประเทศต่อไป
แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน : ปีงบประมาณ 2562
แบบสอบถามการรับรู้นี้ แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน จะแปลผลในภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการแสดงข้อมูลเฉพาะบุคคล โปรดตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด เขต และประเทศต่อไป