พรบ.การสาธารณสุข 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นกฏหมายที่คุ้มครองด้านสุขลักษณะและการอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเลี้ยงหรือ ปล่อยสัตว์โดยให้อำนาจแก่ราชการส่วน ท้องถิ่น ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น
พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า 2535
เป็น พรบ.เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโดยตรง
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2499
พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2499
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ พ.ศ.2557
พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557