โรคพิษสุนัขบ้า : บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน
บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 6 หน่วยงาน อันได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
แบบสอบสวนเฉพาะรายผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า
แบบสอบสวนเฉพาะรายผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ใช้ในการสอบสวนการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทุกราย
แบบฟอร์ม ร.36
แบบฟอร์ม ร.36 ปรับปรุงให้มีการเก็บข้อมูลสิทธิการรักษาสถานบริการ และ ประเภทของสิทธิการรักษาเพื่อให้สถานบริการได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึ้น สามารถเก็บข้อมูลการรับวัคซีนแบบป้องกันโรคล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis) ได้ อันจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านวัคซีนของสถานบริการลดลงเป็นอย่างมาก
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง : โรคพิษสุนัขบ้า และสำรวจการถูกกัด
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง : โรคพิษสุนัขบ้า ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและจำนวนครั้งของการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดข่วน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด เขต และประเทศต่อไป