โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013)
27 กรกฏาคม 2556

กรมควบคุมโรค และ กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวน อบต. และ เทศบาลทุกแห่งร่วมประกวดรางวัล?โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013) ?เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  โดยสรรหาและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่โดยเร็ว  

ระยะเวลาการส่งผลงานแต่ละระดับ มีดังนี้

 
  1. หน่วยงานระดับ อบต./เทศบาล  จัดทำและส่งผลงานหน่วยงานละ 2 ชุด ไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด   (กรุณาใส่เลขหน้าและจัดทำสารบัญของผลงานเพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ของกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ สามารถใช้อ้างอิงในการให้คะแนน) ภายในวันที่.....(ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดและ สสจ. ร่วมกันกำหนดการส่งผลงานในระดับจังหวัด)

  2. สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดร่วมกับสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับ อบต. 1 แห่ง และเทศบาล 1 แห่ง (รวมจังหวัดละ 2 หน่วยงาน) ส่งไปที่ปศุสัตว์เขต ภายในวันที่.....(ขอให้ปศุสัตว์เขต และ สคร. ร่วมกันกำหนดการส่งผลงานในระดับเขต) 

  3.  สำนัก งานปศุสัตว์เขต ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต พิจารณาคัดเลือกผลงานระดับ อบต. 1 แห่ง และเทศบาล 1 แห่ง (รวมเขตละ 2 แห่ง) และลงประเมินผลงานในพื้นที่ดีเด่น สรุปผลการพิจารณาส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัข บ้าประจำปี 2556 (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013)  โดยส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ไปที่สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556

  4. คณะ กรรมการกลั่นกรองผลงานฯ พิจารณาผลงานเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๖ (MoPH. - MoAC. Rabies Awards 2013)  เพื่อตัดสินการประกวด

    ** หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง) **

    ทั้งนี้  ผลการพิจารณาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดถือเป็นที่สิ้นสุด

 โครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

 (Download)

 เกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556

 (Download) File Word

 รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดประจำปี  2556

 (Download)

 หนังสือเชิญชวนส่งผลงาน

 (Download)

 ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2555

 (Download)

 ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2554

 (Download)

 ผลการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2553

  (Download)