กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563
WRD2020,WRD2563,วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2020,วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2563 13 ตุลาคม 2563
 
      กรมปศุสัตว์เจ้าภาพหลักจับมือหน่วยงานภาคีเครือข่ายแถลงข่าวร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) กำหนดจัดงานในวันที่ 28 กันยายน 2563 ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate (ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน)”
      วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day 2020) ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพลูแมน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง “เลี้ยง รัก รับผิดชอบ”นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การดำเนินงานของกรมปศุสัตว์จะมุ่งเน้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ปี 2563 นี้พบโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จำนวน 173 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของตัวอย่างทั้งหมด 5,884 ตัวอย่าง จากข้อมูล Thairabies.net พบว่าสถานการณ์การเกิดโรคในสัตว์ย้อนหลังสามปีลดลงอย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจังหวัดที่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดโรคได้ทั้งหมด 17 จังหวัด (แพร่, แม่ฮ่องสอน, ชุมพร, ตราด, นครนายก, นครปฐม, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ลำปาง, ลำพูน, สกลนคร, สิงห์บุรี, สุโขทัย, หนองบัวลำภู, อ่างทอง และอุตรดิตถ์) และในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติให้เป็นเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชม และการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่บุคคลรอบข้าง เพื่อเป็นการกระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้ป้องกันตนเอง ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับสัตวแพทยสภา สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดทำคู่มือเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์อีกด้วย
      นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมควบคุมโรค จะรับผิดชอบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือ การป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยังยืน ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรค ดังนั้นจึงผลักดันให้ผู้ถูกสัตว์กัดหรือข่วนทุกราย เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดตามที่แพทย์นัด โดยประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการฉีดวัคซีนและมีวัคซีนเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยหลักการ “ฉีดได้ทุกเข็ม เข้าถึงทุกสิทธิ์”
      นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการขับเคลื่อน 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า, การประกวดตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2020 เพื่อเชิดชูเกียรติ อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
      ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ มีแผนการดำเนินการต่อในปี 2564-2568 เน้นการบรูณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์
      รศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี ศักดิ์คำดวง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัยและประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน อีกทั้ง ในปี 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกต่อจากกรมปศุสัตว์ด้วย กรมปศุสัตว์จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ผ่านระบบออนไลน์ ได้ตลอดเดือนกันยายน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดออนไลน์ Live Streaming ภายใต้แนวคิด “End Rabies: Collaborate, Vaccinate" “ร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงมาทำวัคซีน” กำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 9.30 - 17.00 น. ผ่าน 3 ช่องทาง คือ แฟนเพจ : วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก : World Rabies Day 2020, Youtube : WRDThai2020 และ www.WRD2020Thailand.com  ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
cr:  Facebook: กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์