แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (ปีงบประมาณ 2562)
แบบสอบถาม,แบบสำรวจความรู้ประชาชน,แบบสำรวจ,โรคพิษสุนัขบ้า,ปี 2562,แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (ปีงบประมาณ 2562) 10 กุมภาพันธ์ 2562
แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน ปีงบประมาณ 2562
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มอายุ
จำนวน : รพ./รพ.สต./หน่วยบริการ อย่างน้อยแห่งละ 30 ชุด
วิธีการคีย์ : คีย์ข้อมูลที่สำรวจลงในตาราง ระบบจะตรวจและคำนวณคะแนนให้ กรณีต้องการนำ File ของแต่ละสถานบริการมารวมกันเพื่อการคำนวณผลระดับจังหวัด เขต สามารถ Copy และวาง Record วางต่อกันลงมาได้เลย สามารถคำนวณอัตโนมัติได้ 10,000 แบบสอบถาม
(หากต้องการคำนวณข้อมูลมากกว่านี้ สามารถแจ้งได้)