โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ***
โครงการตามพระปณิธาน,พิษสุนัขบ้า,Rabies,ประกาศ,วัคซีนฟรี,แบบสอบถามความรู้ประชาชน,Tamplete,แนวทางการติดตามประเมินผล,UC,สปสช,ประกันสังคม,Conference,โครงการสัตว์ปลอดโโรคคนปลอดภัย,โรคพิษสุนัขบ้า 05 พฤษภาคม 2560

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพื่อสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี      

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ รัฐบาลจึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่...


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 
- คำสั่งนายรัฐมนตรีที่ 214/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 Download
- คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2559 ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 Download
- แผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  Download
- หนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0422.5/ว72 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  Download
- หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว348  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  Download
-

สรุปข้อสั่งการมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าน Teleconference

- สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 1/2561 (22 มีนาคม 2561) : สธ 0422.5/ว 193 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561
Download
- สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 2/2561 (2 เมษายน 2561) : สธ 0211/ว 215 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
Download
- สรุปข้อสั่งการ ครั้งที่ 3/2561 (4 พฤษภาคม 2561)
Download
 แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2561
   
- แนวทางการติดตามประเมินผล Download
- ภาคผนวก 1 : มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน  Download
- ภาคผนวก 2 : ายชื่อพื้นที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า  Download
- ภาคผนวก 3 : แนวทางการค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า  Download
 แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 
- แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคฯ สำหรับ รพ.สต./รพ./สสอ./ทีมค้นหาติดตาม (Rabies 1)
Download
- แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ สสจ. (Rabies 2)
Download
- แบบฟอร์ม การค้นหาติดตามผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับ สคร. (Rabies 3)
Download

หนังสือจากหน่วยงานอื่นๆ
 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผวจ.เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 มท 0810.5/ว.0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 Download
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 มท 0810.5/ว.617 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
Download
-
หนังสือกรมปศุสัตว์ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด / ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประกาศกำหนดท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ในสัตว์) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
Download
- ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัคว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม (ครอบคลุมทุกจังหวัด พ.ศ.2560-2563) Download
สารคดีวิทยุโรคพิษสุนัขบ้า 15 ตอน (บทสารคดี) 
แบบสำรวจความรู้ประชาชน
 
- แบบสำรวจความรู้ประชาชน และ สำรวจการถูกกัด ปี 2561
- แบบสอบถาม การรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (ปีงบประมาณ 2562)

 
การประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017
 
- หนังสือกรมควบคุมโรคที่ สธ 0422.5/ว2179  (24 ส.ค.2560) เรียน สคร/สปคม Download
- หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0422.5/ว628 (28 ส.ค.2560) เรียน สสจ. Download
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/13003 (31 ก.ค.2560)  Download
- โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2017 Download
- คำสั่งคณะอนุกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น Download
- เกณฑ์การประเมินผลงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2560 Download
- ขั้นตอนและระยะเวลาในการประกวดฯ Download