การพิจารณาความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
Vaccine Rabies,ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า,ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า,ฉีดวัคซีนหมาบ้า,หมากัด,หลังถูกกัด,แมวข่วน 06 กุมภาพันธ์ 2557

การวินิจฉัยโอกาสติดโรค
แบ่งความเสี่ยงเป็น 3 ระดับ 

–ประวัติของการสัมผัสโรค
–ประวัติของสัตว์
–การตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่สัมผัส (กรณีที่สัตว์ตาย)