การเลื่อน srcollbar ของ chrome
chrome,bug,window7 29 มกราคม 2557

1 คลิกขวาที่ไอคอน chrome   เลือก properties ตามรูปด้านล่าง


2. เลือกแทบ compatibility  และเลือก  Disable visual themes ตามรูปด่านล่าง


แหล่งที่มา : http://superuser.com/questions/704736/cant-use-scrollbars-of-dropdowns-html-select-in-chrome-32/704737#704737