ระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า

สำหรับผู้ที่มีปัญหาใน log in ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer ค่ะ (Update v11.0.62308)
19 พฤศจิกายน 2556

กรณีผู้ใช้งานที่มีปัญหาและไม่สามารถจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
กรุณา Download "โปรแกรม TeamViewer" และติดตั้งบนเครื่องของท่าน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ช่วยดูแลคอมพิวเตอร์ได้จากระยะไกล