• การให้วัคซีนผู้ที่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
    กรณีผู้สัมผัสโรคที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่มีคุณภาพมาแล้วครบชุด หรือ อย่างน้อย 3 เข็มขึ้นไป เมื่อถูกกัดซ้ำไม่ต้องฉีด RIG และฉีดวัคซีนกระตุ้นก็เพียงพอ (03 เมษายน 2557)

  • คำขวัญ : วันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก
    คำขวัญวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลกปี ( World Rabies Day ) "ร่วมมือกำจัดภัย ร่วมใจป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าจะสูญพันธุ์ ให้เล่ากันเป็นตำนาน" (08 สิงหาคม 2556)

  • การสัมผัสที่ไม่ติดโรคพิษสุนัขบ้า
    หากคุณเพียงถูกต้องตัวสัตว์ ป้อนน้ำ ป้อนอาหาร ถูกเลีย สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ โดยผิวหนังไม่มีแผนหรือรอยถลอก แบบนี้ไม่ติดโรค ไม่ต้องฉีดวัคซีน เพียงล้างมือหรืออวัยวะส่วนที่สัมผัสน้ำลายหรือเลือดสัตว์ก็เพียงพอ (24 กรกฏาคม 2556)