• กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2563
  (13 ตุลาคม 2563)

 • แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (ปีงบประมาณ 2562)
  แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชน (ปีงบประมาณ 2562) ใช้สำหรับเก็บข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าของประชาชนในพื้นที่ก่อ่นหรือหลัง การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างน้อย รพ./รพ.สต./หน่วยบริการ แห่งละ 30 ชุด และคีย์ข้อมูลที่สำรวจลงในตาราง excel เมื่อคีย์แล้ว ระบบจะตรวจและคำนวณคะแนนให้ กรณีต้องการนำ File ของแต่ละสถานบริการมารวมกันเพื่อการคำนวณผลระดับอำเภอ จังหวัด เขต สามารถ Copy และวาง Record วางต่อกันลงมาได้เลย สามารถคำนวณอัตโนมัติได้ 10,000 แบบสอบถาม (หากต้องการคำนวณข้อมูลมากกว่านี้ สามารถแจ้งได้) (10 กุมภาพันธ์ 2562)

 • การปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Update)
  ตามที่องค์การอนามัยโลก ออกข้อแนะนำหลักเกณฑ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน ทั้งแบบก่อนและหลังสัมผัสโรค เมื่อเดือนมกราคม ๒๕61 ดังนั้น กรมควบคุมโรค โดยคณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น และได้จัดประชุมขอความเห็นจากคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งผลการประชุมเบื้องต้น ดังนี้ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า (ชนิด PCECV, PVRV, CPRV) เน้นให้เฉพาะประชากรกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น โดย - ฉีดวัคซีนเข้าในผิวหนัง (ID) 2 ครั้ง ครั้งละ 2 จุด จุดละ 0.1 มิลลิลิตร ในวันที่ 0 และ 7 - ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อ (IM) 2 ครั้ง ครั้งละ 1 จุด จุดละ 0.5 หรือ 1 มิลลิลิตร (ขึ้นกับชนิดของวัคซีน) ในวันที่ 0 และ 7 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังสัมผัสโรค ยังคงให้ปฏิบัติเช่นเดิม ตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ 3. การฉีดอิมมูโนโกลบูลิน (Rabies Immunoglobulin: RIG) - ฉีดภายหลังชำระล้างบาดแผลเพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อเรบีส์ไวรัสที่บาดแผลให้มากที่สุด - Equine Rabies Immunoglobulin (ERIG) ขนาดที่ใช้ 40 IU/kg และ Human Rabies Immunoglobulin (HRIG) ขนาดที่ใช้ 20 IU/kg ฉีดเข้าในบาดแผลและรอบบาดแผลอย่างทั่วถึงและมากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องฉีดอิมมูโนโกลบูลินที่เหลือเข้าส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย - กรณีที่ฉีด ERIG การสั่งทำ Skin test ให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์ ภายหลังการฉีดให้สังเกตอาการผู้ป่วยอย่างน้อย 30 นาที ซึ่งก่อนการฉีดต้องเตรียมยา อุปกรณ์ เพื่อการกู้ชีพให้พร้อม (11 มิถุนายน 2561)

 • โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ***
  พระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติรวมถึงพระวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่... (07 พฤษภาคม 2560)

 • Download : Chrome สำหรับเปิดใช้ระบบรายงาน ร.36
  หลายหน่วยบริการแจ้งว่าไม่สามารถเลือกชื่อ โรงพยาบาลได้ ปัญหาเกิดเนื่องจากระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเปิดด้วย เบราว์เซอร์ของ Chrome เท่านั้น (11 พฤศจิกายน 2557)

 • การกรอกข้อมูล ระบบรายงานโรงพิษสุนัขบ้า (ร.36) กรุณาใช้ Chrome (ห้ามใช้ IE หรือ Firefox)
  การกรอกข้อมูล ระบบรายงานโรงพิษสุนัขบ้า (ร.36) กรุณาใช้ Chrome (ห้ามใช้ IE หรือ Firefox) (09 พฤษภาคม 2557)

 • รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ - ใช้ค้นหาชื่่อ ที่อยู่
  กรณีที่เลือกสิทธิสถานบริการอื่น ระบบรายงาน ร.36 จะขอให้ท่านเลือกชื่อหน่วยบริการที่คนไข้ต้องไปรับต่อ ท่านสามารถค้นหาได้จากชื่อของหน่วยบริการ จะมีที่อยู่ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ (17 มีนาคม 2557)

 • ขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้สัมผัสโรค (VDO)
  ขั้นตอนการกรอกข้อมูลคนไข้ที่สัมผัสโรค 1, ใส่ ID ปชช. กดค้นหา 2. ใส่ HN 3. เลือกสิทธิสถานบริการ (ตาม CUP) 4. กดเพิ่มครั้งที่สัมผัสโรค โดยไม่ต้องเลือกชื่อ รพ. เพราะหลังกดเพิ่มครั้งที่สัมผัสโรค แบบฟอร์ม ร. 36 และชื่อ รพ.จะขึ้นให้อัตโนมัติ หากเป็นการเข้าใช้ระบบครั้งแรก ต้องทำการปิด Case ที่ยังไม่ได้ปิด (ย้อนหลังประมาณ 90 วัน) กรณีที่เป็น Case ที่นานกว่านี้ระบบจะปิดให้อัตโนมัติ การปิด Case ในดูความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทุกส่วนด้วย (07 กุมภาพันธ์ 2557)

 • การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
  การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดได้ทั้ง IM และ ID (16 มีนาคม 2560)

 • การพิจารณาความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
  การพิจารณาความเสี่ยงจากการถูกกัดให้พิจารณาตามลักษณะ และ ความรุนแรงของบาดแผลพร้อมประวัติของสัตว์ (16 มีนาคม 2560)

 • การเลื่อน srcollbar ของ chrome
  การเลื่อน srcollbar ของ chrome จะไม่สามารถใช้ เนื่องจากเป็น bug ของ chrome ใน ระบบปฏิบัติการ window 7 (29 มกราคม 2557)

 • Confirm Email จากระบบรายงานโรคพิษสุนัขบ้า (VDO)
  วิธีการค้นหา และ Confirm Email ที่ส่งจากรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุขบ้า (22 มกราคม 2557)

 • ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ผลประกวดรางวัล MoPH.-MoAC. Rabies Awards 2556
  ตามที่กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ จัดทำโครงการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH - MoAC Rabies Awards 2013) เพื่อเป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้เกิดกำลังใจต่อหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ซึ่งการประกวดจะจัดขึ้นทุกปีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทุกระดับให้การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานในระดับพื้นที่มีผลงานคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บัดนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตัดสินการประกวดรางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น กรมควบคุมโรค ขอประกาศผลการประกวด ดังนี้ (05 กุมภาพันธ์ 2557)

 • การปิด Case
  การปิด Case ต้องเลือกเหตุผลในการปิดเคสด้วย จึงจะสามารถปิด Case ได้ (10 สิงหาคม 2560)

 • สำหรับผู้ที่มีปัญหาใน log in ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer ค่ะ (Update v13.1.3629)
  สำหรับผู้ที่มีปัญหาใน log in ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Teamviewer ค่ะ (24 ธันวาคม 2562)

 • ขั้นตอนการ Login
  การ Login เข้าใช้ระบบ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบแล้ว (21 สิงหาคม 2556)

 • คู่มือการใช้งานระบบ ร.36 - สำหรับสถานบริการ
  เป็นคู่มือการลงรายงานสำหรับสถานบริการ และ โรงพยาบาลที่ใช้ระบบ ร.36 (13 พฤศจิกายน 2556)

 • การลงทะเบียนสมาชิกใหม่
  การลงทะเบียนสมาชิกใหม่ กรณีที่เป็นยังไม่เป็นสมาชิก (16 สิงหาคม 2556)

 • รู้จักกับ Brower ของโปรแกรม ร.36
  รู้จักกับ Brower กันหน่อยว่ามีอะไรบ้าง หน้าตาเป็นอย่างไร จะได้เลือกใช้กัน (15 สิงหาคม 2556)

 • โครงการประกวด รางวัลโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013)
  กรมควบคุมโรค และ กรมปศุสัตว์ ขอเชิญชวน อบต. และ เทศบาลทุกแห่งร่วมประกวดรางวัล?โรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2556 (MoPH.-MoAC. Rabies Award 2013) ?เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและแรงกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานที่ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยสรรหาและมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าให้ปลอดจากพื้นที่โดยเร็ว (08 สิงหาคม 2556)